Utvalgsmøter

Seminar om likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn

I samarbeid med Sametinget, gjennomfører Mannsutvalget et seminar 30. mai 20923 om likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn. Utvalget ønsker innspill om hva som oppleves som viktige likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn, og forslag til tiltak som kan bidra til økt likestilling.

Program og lenke til påmelding finnes på denne siden.

For informasjon på samisk, se Sametingets nettsider.

Utvalgsmøte 5: familieliv

Mannsutvalget gjennomførte sitt femte utvalgsmøte 10. og 11. mai 2023. Tema for møtet var menns likestilling i familielivet.

Utvalget hørte innlegg om utviklingstrekk i den norske familiepolitikken fra Anne Lise Ellingsæter (leder for Barnefamilieutvalget NOU 2017:6), og presentasjon om forskning på menns motivasjoner i familielivet fra Helene Aarseth (Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, UiO). Utvalget hørte også presentasjon om menns erfaringer med vold i nære relasjoner, fra Ingunn Rangul Askeland (stiftelsen Alternativ til vold).

Utvalget gjennomførte et besøk til Homansbyen familievernkontor, og hørte erfaringer fra familievernets arbeid med menn.

Panelsamtale: Mann nok?

Mannsutvalget inviterte til panelsamtale 10. mai 2023. I samtalen møttes en gruppe av medlemmene fra utvalget, til samtale om hva det vil si å være mann – og hvorfor dette er viktig å snakke om.

Fra venstre: Aasmund Nordstoga, Brede Hangeland, Adam Schjølberg, Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, Are Saastad, Claus Jervell, Wasim Zahid.

Panelet bestod av:

– Adam Schjølberg, komiker (ordstyrer)
– Claus Jervell, utvalgsleder og faglig sekretær i Fellesforbundet
– Brede Hangeland, spilleransvarlig på herrelandslaget i fotball
– Aasmund Nordstoga, gardbruker og musiker
– Are Saastad, daglig leder av Reform – ressurssenter for menn
– Wasim Zahid, lege
– Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, leder i Skeiv ungdom

Panelsamtalen ble filmet, men på grunn av en teknisk feil mangler opptaket lyd. Her finner du lenke til video.

Webinar om forskning på foreldreskap og likestilling

Mannsutvalget gjennomførte et webinar om forskning på foreldreskap og likestilling. Møtet inngår i forberedelsene til utvalgsmøte om likestilling i familielivet, og ble strømmet på utvalgets nettsider.

Her finner du opptak fra webinaret:

Tema og innledere: Likestilt foreldreskap: perspektiver og utvikling (Ragni Hege Kitterød, Institutt for samfunnsforskning), Utviklingen i farskapsnormer i Norge siden 1850 (Jørgen Lorentzen), Likestilling og tidsbruk i barnefamiliene (Cathrine Egeland, AFI/OsloMet), Foreldreskap blant etniske og religiøse minoriteter (Ingrid Smette Nova/OsloMet), Barn med delt bosted etter foreldrenes samlivsbrudd (Geir Møller, Telemarksforskning).

Utvalgsmøte 4: helse

Mannsutvalget gjennomførte sitt fjerde utvalgsmøte 14. mars 2023. Formålet med møtet var å belyse ulike problemstillinger knyttet til menns helse.

Utvalget hørte innlegg og drøftet status  for menns fysiske og psykiske helse (Hanne Løvdal Gulseth, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet), arbeid for mannshelse (Svend Aage Madsen, forskningsleder ved Rigshospitalet i København) og betydningen av kjønn for helse (Christine Meyer, leder av Kvinnehelseutvalget).

Videre hørte utvalget fra personer som har kontakt med menn i ulike situasjoner. I en panelsamtale om uhelse blant menn i ulike deler av helsevesenet snakket utvalget med Usman Chaudhry (psykolog), Ole Andreas Holen (sykehusprest), Kjell-Olav Svendsen (lege) og Randi Rosenqvist (psykiater). Paneldeltakerne delte erfaringer fra sin praksis, og i samtalen ble det blant annet trukket frem at menn kan ha en høy terskel for å oppsøke helsehjelp, at menns forståelse av egen helse henger sammen med normer for maskulinitet og styrke, og at familie, sosiale nettverk og relasjoner har stor betydning for menns muligheter til å få og opprettholde en god helse. Videre hørte utvalget fra Reform – Ressurssenter for menn, ved Steinar Kvam, om erfaringer fra ulike samtaletilbud for menn.

Utvalgsmøte 3: utdanning og arbeidsliv

Mannsutvalget gjennomførte sitt tredje utvalgsmøte 24. og 25. januar 2023. Temaet for møtet var utdanning og arbeidsliv.

Utvalget hørte innlegg og drøftet med forskere om sosial mobilitet (Knut Røed, Frischsenteret), det kjønnsdelte arbeidsmarkedet (Kjersti Misje Østbakken, Institutt for samfunnsforskning), arbeidsmiljø og balanse mellom familie og arbeid i mannsdominerte bransjer (Tom Sterud, STAMI), arbeiderklassemenn og læretid (Jørn Ljunggren, NOVA/OsloMet), og frafall fra videregående skole (Karin Marie Antonsen, Nordlandsforskning).

Utvalgsmedlemmene delte erfaringer fra arbeidsmiljø i mannsdominerte bransjer, og fra arbeidet med tidligere utredninger om likestilling blant barn og unge og kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp og NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom — Likestillingsutfordringer blant barn og unge).

Utvalgsmøte 2: begreper, perspektiver og målsettinger

Mannsutvalget gjennomførte sitt andre utvalgsmøte 30. november og 1. desember 2022.

Hensikten med møtet var å prioritere temaer for resten av utvalgsmøtene og disposisjon for utvalgets sluttrapport. Utvalget har besluttet å prioritere temaene familie, utdanning og arbeidsliv, helse, samfunnsliv, utenforskap og felleskap.

Utvalget vil se på hvordan ulike likestillingsutfordringer kan arte seg for ulike grupper av menn, og vil gjennomgående se på forskjeller som gjelder kjønns- og seksualidentitet, etnisitet, urfolksstatus, funksjonsevne, alder/livsfase, klasse, og geografi.

Under møtet hørte utvalget foredrag fra eksterne innledere og drøftet forståelsen av sentrale begreper.

Bilde fra møte i Mannsutvalget

Oppstartsmøte
Mannsutvalget gjennomførte sitt første møte 6. oktober 2022. Formålet med møtet var å bli kjent med hverandre og rammene for utvalgsarbeid, i tillegg til å drøfte utvalgets mandat.

Utvalget gjorde en felles vurdering av mandatet, og konkluderte med at oppdragsbeskrivelsen er for omfattende og detaljert. Det vil være den innledende teksten i mandatet som legges til grunn for arbeidet videre.

Mannsutvalget gjennomfører sitt neste møte 30. november og 1. desember 2022.

Foto: Andrea Kristin Viddal Hustad, DSS