Utvalgsmøter

Utvalgsmøte 12

Mannsutvalget gjennomførte sitt tolvte og siste utvalgsmøte 20. mars 2024. Her forberedte utvalget for lanseringen av utredningen.

Paneldebatt med ungdomspolitikere

I samarbeid med Tankesmien Agenda gjennomførte Mannsutvalget et debattmøte med lederne av ungdomspartiene 7. februar 2024. Her bidro Liv Smith-Sivertsen (Rød Ungdom), Synnøve Kronen Snyen (Sosialistisk Ungdom), Gaute Børstad Skjervø (AUF), Andrine Hanssen-Seppola (Senterungdommen), Tobias Stokkeland (Grønn Ungdom),
Ane Breivik (Unge Venstre), Hadle Bjuland (KRFU), Ola Svenneby (Unge Høyre) og
Simen Velle (FpU). Trygve Svensson fra Tankesmien Agenda var ordstyrer.

Bilde fra debattmøte med (fra venstre): Trygve Svensson (Tankesmien Agenda), Liv Smith-Sivertsen (Rød Ungdom), Synnøve Kronen Snyen (Sosialistisk Ungdom), Gaute Børstad Skjervø (AUF), Andrine Hanssen-Seppola (Senterungdommen), Tobias Stokkeland (Grønn Ungdom), 
Ane Breivik (Unge Venstre), Hadle Bjurstrøm (KRFU), Ola Svenneby (Unge Høyre) og
Simen Velle (FpU)

Opptak fra møtet er tilgjengelig via NRK.

Utvalgsmøte 11

Utvalget gjennomførte sitt ellevte utvalgsmøte 7. og 8. februar 2024. Her besluttet utvalget hvilke tiltak de vil anbefale i utredningen.

Utvalgsmøte 9 og 10

Utvalget gjennomførte sitt niende møte 22. og 23. november 2023, og sitt tiende møte 8. desember 2023. Her diskuterte utvalget mulige tiltak som gjelder utdanning, arbeidsliv, helse, og vold.

Seminar: menn og vold

Sammen med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) arrangerte Mannsutvalget 21. november et seminar om menn og vold. På seminaret presenterte Maria Teresa Grønning Dale (NKVTS) funn fra den nasjonale omfangsstudien om vold og overgrep i befolkningen, Gunnar Svensson (Politidirektoratet/Kripos) fortalte om gutters doble rolle som utøvere og ofre for vold og kontroll, Monika Rosten (OsloMet/NOVA) om menns fortellinger om vold fra en kvinnelig eller mannlig partner, Sveinung Sandberg (UiO) om Ungdomskriminalitet, gjenger og maskulinitet, og Bente Lømo og Ingunn Rangul Askeland (Alternativ til Vold) om behandlingstilbudet til menn som utøver vold i nære relasjoner.

Opptak fra seminaret er tilgjengelig på nettsidene til NKVTS.

Utvalgsmøte 8

Mannsutvalget gjennomførte sitt åttende utvalgsmøte 13. oktober 2023. Likestillings- og diskrimineringsminister Lubna Jaffery besøkte utvalget sammen med statssekretær Erlend Hanstveit.

På møtet diskuterte utvalget mulige tiltak som gjelder likestilt familieliv.

Of Boys and Men: samtale med Richard Reeves

The Economist og New York Times har omtalt Richard Reeves’ bok Of Boys and Men: Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What To Do About It som en av de viktigste sakprosabøkene som ble utgitt i 2022. Mannsutvalget inviterte Reeves til Norge 12. oktober 2024, for en samtale om gutter og menns utfordringer.

Kommentarer ved Camilla Stoltenberg (konsernsjef i Norce og medlem av Mannsutvalget), Liza Reisel (forsker ved Institutt for samfunnsforskning og medlem av Mannsutvalget), Jonas Bals (LO), og Philip Rynning Coker (Minotenk). Ordstyrer: Nils August Andresen (redaktør av Minerva).

Arrangementet foregikk på engelsk, og opptak er tilgjengelig på Mannsutvalgets YouTube-kanal.

Utvalgsmøte 7

Mannsutvalget gjennomførte sitt syvende utvalgsmøte 6. og 7. september. På møtet gikk utvalget gjennom vurderingene som er gjort så langt i arbeidet, og startet forberedelser til drøfting av tiltak.

Utvalget hørte foredrag og hadde dialog med Jan-Erik Sverre, advokat og partner ved advokatfirmaet Kvale, om formålsbestemmelsen i Likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvalget hørte innledning fra Ragni Hege Kitterød, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, om holdninger til ulike likestillingsspørsmål i befolkningen. Utvalget vil bruke funn fra likestillingsundersøkelsen Core Survey i sin sluttrapport.

Utvalget hørte også presentasjon fra Fredrik Langeland, forsker ved Nordlandsforskning, om mannosfæren og den bredere nettoffentligheten.

Innspillsmøte om felleskap og utenforskap

Bilde fra innspillsmøte 19. juni, deltakere ved flere bord diskuterer i grupper.

19. juni 2023 inviterte Mannsutvalget ansatte i etater og tjenester som jobber med ulike grupper menn, representanter fra ulike organisasjoner og forskere, til å gi innspill og reflektere sammen med medlemmer fra utvalget. Tema for møtet var gutter og menns felleskap, hvorfor noen faller utenfor felleskapene, og hvordan vi som samfunn kan forebygge utenforskap og skape meningsfulle alternativer for dem som opplever utenforskap.

Møtet var organisert som dialogkafé, hvor deltakerne drøftet i mindre grupper før en oppsummering i plenum. Om lag 60 personer deltok på møtet og ga innspill til utvalgets arbeid. Til møtet var det hovedsakelig invitert representanter fra nasjonale organisasjoner, og fra kommuner i Oslo og Viken.

Utvalgmøte 6: samfunnsliv og sosiale relasjoner – felleskap og utenforskap

Mannsutvalget gjennomførte sitt sjette utvalgsmøte 20. juni. Tema for møtet var samfunnsliv og sosiale relasjoner, felleskap og utenforskap.

Utvalget hørte innledning fra Nina Jon, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, om maskulinitet, utenforskap og kriminalitet, og diskuterte hvordan mannsroller kan spille en rolle i gutter og menns opplevelse av utenforskap.

Utvalget diskuterte problemstillinger knyttet til gutter og menns samfunnsdeltakelse og sosiale relasjoner, og sammenhenger mellom ulike likestillingsutfordringer som har vært behandlet i arbeidet så langt.

Seminar om likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn

I samarbeid med Sametinget, gjennomførte Mannsutvalget et seminar 30. mai 2023 om likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn. Utvalget fikk innspill om hva som oppleves som viktige likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn, og forslag til tiltak som kan bidra til økt likestilling.

Program og lenke til påmelding finnes på denne siden.

For informasjon på samisk, se Sametingets nettsider.

Utvalgsmøte 5: familieliv

Mannsutvalget gjennomførte sitt femte utvalgsmøte 10. og 11. mai 2023. Tema for møtet var menns likestilling i familielivet.

Utvalget hørte innlegg om utviklingstrekk i den norske familiepolitikken fra Anne Lise Ellingsæter (leder for Barnefamilieutvalget NOU 2017:6), og presentasjon om forskning på menns motivasjoner i familielivet fra Helene Aarseth (Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, UiO). Utvalget hørte også presentasjon om menns erfaringer med vold i nære relasjoner, fra Ingunn Rangul Askeland (stiftelsen Alternativ til vold).

Utvalget gjennomførte et besøk til Homansbyen familievernkontor, og hørte erfaringer fra familievernets arbeid med menn.

Panelsamtale: Mann nok?

Mannsutvalget inviterte til panelsamtale 10. mai 2023. I samtalen møttes en gruppe av medlemmene fra utvalget, til samtale om hva det vil si å være mann – og hvorfor dette er viktig å snakke om.

Fra venstre: Aasmund Nordstoga, Brede Hangeland, Adam Schjølberg, Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, Are Saastad, Claus Jervell, Wasim Zahid.

Panelet bestod av:

– Adam Schjølberg, komiker (ordstyrer)
– Claus Jervell, utvalgsleder og faglig sekretær i Fellesforbundet
– Brede Hangeland, spilleransvarlig på herrelandslaget i fotball
– Aasmund Nordstoga, gardbruker og musiker
– Are Saastad, daglig leder av Reform – ressurssenter for menn
– Wasim Zahid, lege
– Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, leder i Skeiv ungdom

Panelsamtalen ble filmet, men på grunn av en teknisk feil mangler opptaket lyd. Her finner du lenke til video.

Webinar om forskning på foreldreskap og likestilling

Mannsutvalget gjennomførte et webinar om forskning på foreldreskap og likestilling. Møtet inngår i forberedelsene til utvalgsmøte om likestilling i familielivet, og ble strømmet på utvalgets nettsider.

Her finner du opptak fra webinaret:

Tema og innledere: Likestilt foreldreskap: perspektiver og utvikling (Ragni Hege Kitterød, Institutt for samfunnsforskning), Utviklingen i farskapsnormer i Norge siden 1850 (Jørgen Lorentzen), Likestilling og tidsbruk i barnefamiliene (Cathrine Egeland, AFI/OsloMet), Foreldreskap blant etniske og religiøse minoriteter (Ingrid Smette Nova/OsloMet), Barn med delt bosted etter foreldrenes samlivsbrudd (Geir Møller, Telemarksforskning).

Utvalgsmøte 4: helse

Mannsutvalget gjennomførte sitt fjerde utvalgsmøte 14. mars 2023. Formålet med møtet var å belyse ulike problemstillinger knyttet til menns helse.

Utvalget hørte innlegg og drøftet status  for menns fysiske og psykiske helse (Hanne Løvdal Gulseth, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet), arbeid for mannshelse (Svend Aage Madsen, forskningsleder ved Rigshospitalet i København) og betydningen av kjønn for helse (Christine Meyer, leder av Kvinnehelseutvalget).

Videre hørte utvalget fra personer som har kontakt med menn i ulike situasjoner. I en panelsamtale om uhelse blant menn i ulike deler av helsevesenet snakket utvalget med Usman Chaudhry (psykolog), Ole Andreas Holen (sykehusprest), Kjell-Olav Svendsen (lege) og Randi Rosenqvist (psykiater). Paneldeltakerne delte erfaringer fra sin praksis, og i samtalen ble det blant annet trukket frem at menn kan ha en høy terskel for å oppsøke helsehjelp, at menns forståelse av egen helse henger sammen med normer for maskulinitet og styrke, og at familie, sosiale nettverk og relasjoner har stor betydning for menns muligheter til å få og opprettholde en god helse. Videre hørte utvalget fra Reform – Ressurssenter for menn, ved Steinar Kvam, om erfaringer fra ulike samtaletilbud for menn.

Utvalgsmøte 3: utdanning og arbeidsliv

Mannsutvalget gjennomførte sitt tredje utvalgsmøte 24. og 25. januar 2023. Temaet for møtet var utdanning og arbeidsliv.

Utvalget hørte innlegg og drøftet med forskere om sosial mobilitet (Knut Røed, Frischsenteret), det kjønnsdelte arbeidsmarkedet (Kjersti Misje Østbakken, Institutt for samfunnsforskning), arbeidsmiljø og balanse mellom familie og arbeid i mannsdominerte bransjer (Tom Sterud, STAMI), arbeiderklassemenn og læretid (Jørn Ljunggren, NOVA/OsloMet), og frafall fra videregående skole (Karin Marie Antonsen, Nordlandsforskning).

Utvalgsmedlemmene delte erfaringer fra arbeidsmiljø i mannsdominerte bransjer, og fra arbeidet med tidligere utredninger om likestilling blant barn og unge og kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp og NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom — Likestillingsutfordringer blant barn og unge).

Utvalgsmøte 2: begreper, perspektiver og målsettinger

Mannsutvalget gjennomførte sitt andre utvalgsmøte 30. november og 1. desember 2022.

Hensikten med møtet var å prioritere temaer for resten av utvalgsmøtene og disposisjon for utvalgets sluttrapport. Utvalget har besluttet å prioritere temaene familie, utdanning og arbeidsliv, helse, samfunnsliv, utenforskap og felleskap.

Utvalget vil se på hvordan ulike likestillingsutfordringer kan arte seg for ulike grupper av menn, og vil gjennomgående se på forskjeller som gjelder kjønns- og seksualidentitet, etnisitet, urfolksstatus, funksjonsevne, alder/livsfase, klasse, og geografi.

Under møtet hørte utvalget foredrag fra eksterne innledere og drøftet forståelsen av sentrale begreper.

Bilde fra møte i Mannsutvalget

Oppstartsmøte
Mannsutvalget gjennomførte sitt første møte 6. oktober 2022. Formålet med møtet var å bli kjent med hverandre og rammene for utvalgsarbeid, i tillegg til å drøfte utvalgets mandat.

Utvalget gjorde en felles vurdering av mandatet, og konkluderte med at oppdragsbeskrivelsen er for omfattende og detaljert. Det vil være den innledende teksten i mandatet som legges til grunn for arbeidet videre.

Mannsutvalget gjennomfører sitt neste møte 30. november og 1. desember 2022.

Foto: Andrea Kristin Viddal Hustad, DSS