Utvalgsmøter

Utvalgsmøte 2: begreper, perspektiver og målsettinger

Mannsutvalget gjennomførte sitt andre utvalgsmøte 30. november og 1. desember 2022.

Hensikten med møtet var å prioritere temaer for resten av utvalgsmøtene og disposisjon for utvalgets sluttrapport. Utvalget har besluttet å prioritere temaene familie, utdanning og arbeidsliv, helse, samfunnsliv, utenforskap og felleskap.

Utvalget vil se på hvordan ulike likestillingsutfordringer kan arte seg for ulike grupper av menn, og vil gjennomgående se på forskjeller som gjelder kjønns- og seksualidentitet, etnisitet, urfolksstatus, funksjonsevne, alder/livsfase, klasse, og geografi.

Under møtet hørte utvalget foredrag fra eksterne innledere og drøftet forståelsen av sentrale begreper.

Bilde fra møte i Mannsutvalget

Oppstartsmøte
Mannsutvalget gjennomførte sitt første møte 6. oktober 2022. Formålet med møtet var å bli kjent med hverandre og rammene for utvalgsarbeid, i tillegg til å drøfte utvalgets mandat.

Utvalget gjorde en felles vurdering av mandatet, og konkluderte med at oppdragsbeskrivelsen er for omfattende og detaljert. Det vil være den innledende teksten i mandatet som legges til grunn for arbeidet videre.

Mannsutvalget gjennomfører sitt neste møte 30. november og 1. desember 2022.

Foto: Andrea Kristin Viddal Hustad, DSS